0

DALT DEL TREN

Publicat a les 20:08. Etiqueta


Els països avançats europeus es caracteritzen per disposar d’una xarxa ferroviària densa, capaç de garantir unes comunicacions sostenibles, ràpides i eficaces. I més que caldria  si volem salvar el nostre futur mediambiental. A Espanya, en canvi, els governs centrals no han tingut mai la promoció del tren com una de les prioritats bàsiques de la seua agenda política i la nul·la inversió en el corredor mediterrani en seria la prova més evident.

0

LA CASA QUE VULLC

Publicat a les 22:18. EtiquetaEls redactors de la Constitució van fer un pensament i van incorporar el dret a la vivenda com un dels fonaments bàsics del període democràtic que s’encetava. En realitat,  eixe dret es transformà  en el dret del consumidor a comprar una vivenda , de protecció oficial en el millor dels casos, però sempre amb preu real més alt que el que s’anunciava.